Johan Paulin

Frivilliga Resursgruppen, FRG

FRG finns till hands när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Vid större kriser kan fler FRG kallas in, t ex vid branden i Västmanland 2014. FRG finns i cirka 120 av landets kommuner.

Magnus Fröderberg

Förstärkningsresurser med hund

Vid kriser och större olyckor så behövs det ibland ske eftersök av människor och då är hunden ett ovärderligt stöd. Det finns idag både räddningshundar och särskilda sjöräddningshundar som kan hjälpa till då personer saknas.

Resursgrupper till stöd för kärnkraftslän

Det finns frivilliga förstärkningsresurser som hjälper till om det exempelvis skulle uppstå en kärnteknisk olycka. De som engagerar sig får en särskild utbildning så att de kan hjälpa till med bland annat information och utrymning.

Förstärkningsresurser inom kommunikation

Att kunna informera och kommunicera med allmänheten är avgörande vid en kris. Du som har utbildning eller kompetens inom informations- och kommunikationsområdet har möjlighet att engagera dig för såväl myndigheter som länsstyrelser.

Förstärkningsresurser inom farliga ämnen

Myndigheter inom transportsektorn har etablerat en grupp av frivilliga med kompetens inom farliga ämnen. Här får du som har kompetens inom CBRNE chans att delta. Du förutsätts ha kunskap inom detta område men får även kompletterande utbildning.

Annelie Andersson

Resursgrupper för stöd inom djurhållning

Svenska Blå Stjärnan utbildar sina medlemmar för att de ska kunna ställa upp vid händelse av ett större utbrott av djursmitta eller vid annat krisläge inom djurområdet. Våra medlemmar är utbildade i djurhantering, djurskötsel och smittskydd.

Förstärkningsresurser för stabsstöd

Vid större olyckor och kriser där efterarbete pågår dygnet runt, under en längre period, behöver kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter förstärkning. Som stabsassistent stöttar du staben bland annat med att rätt information kommer till rätt person.

Resursgrupper till stöd för kustlänen

Sjövärnskåren förfogar över ett antal kvalificerade fartyg och båtar fördelade längs våra kuster. Våra resurser är väl lämpade för transporter av både materiel och personal. Vi kan bland annat hjälpa till vid oljeskadeolyckor.

Motor och transportenheter

Regionala pooler som ska vara ett stöd för transporter för samhällets krisberedskap, t ex vid skogsbrand, översvämning, snöoväder, storm eller långvarigt elavbrott. Poolerna kan vara olika sammansatta.

Bandvagnförare

Bilkåren och FAK har för Svenska Kraftnäts och Trafikverkets räkning uppdrag att rekrytera och utbilda bandvagnsförare. Inom denna verksamhet finns det möjlighet att söka för att vidareutbilda sig till bandtraktorförare eller delta på övningar.