Civilt försvar är den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer genomför i syfte att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Det civila försvaret ska också kunna stödja Försvarsmakten.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits. Den 10 december 2015 beslutade regeringen att myndigheter med så kallad bevakningsansvar återigen skulle börja planera för sin beredskap inom totalförsvaret. Även kommuner och landsting ska arbeta med civilt försvar.
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig; civilt försvar och militärt försvar. Totalförsvarsplaneringen är en stor omställning för civila myndigheter och Försvarsmakten.

De frivilliga försvarsorganisationerna utbildar redan idag frivilliga för att förstärka bemanningen hos myndigheter och kommuner vid kriser eller höjd beredskap. Det behovet kommer antagligen att öka i framtiden.

Mer ifnormation om totalförsvaret hittar ni på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.

Här hittar ni även MSB:s utbildningar i civilt försvar.